top of page

"גודלו והדרו של בית הכנסת זה שימשו כוח משיכה חשוב לקהל מתפללים גדול הבאים לשפוך שיחם לפני בוראם. וכמו כן לשמוע אל דבר ה' דרשות והרצאות לחגים ולמועדים, ועל האספות הפומביות שנקראו בו בימי צרה ובימי שמחה.

 

תל אביב היא מזה שנים נקודת המרכז של הישוב 

ובית הכנסת זה הוא נקודת המרכז של תל אביב

 

ושניהם משלימים זה לזה. וככל שיתווספו מבקריו ובאיו של בית הכנסת, כן יתווסף חנה וערכה של תל אביב שלנו, שתהיה לא רק עיר היופי והשאון, אלא גם עיר האם של רוח עם ישראל המחדש נעוריו...  הרב הספרדי הראשי לתל אביב ,יעקב משה טולדאנו לרגל חגיגות חצי היובל של בית הכנסת הגדול 1950

"תפארתנו ומעוזנו תל אביב. קדושה היא עיר ישראל זו, שידי שבי ציון רוננהו מהמסד ועד הטפחות, ובנו על החולות מרכז חיים אדיר... שהוא מופת לחפץ הגאולה ולכושר העשייה של בניה ובוניה. קודש קודשים הוא בית אלוקים המרכזי בעיר, ששולח קווי אורו לכל תחומי החיים..."  

הרב האשכנזי הראשי לתל אביב ,איסר יהודה אונטרמאן שליט"א, לרגל חגיגות חצי היובל של בית הכנסת הגדול.1950 

bottom of page